Zoek
Zoek

In 2020 bouwen aan de Reigerstraat

Medio 2020 kan worden begonnen met de bouw van appartementen met een zorgfunctie aan de Reigerstraat. Dat is althans af te lezen uit de planning van de gemeente Oldenzaal.
De handtekeningen voor aankoop van het terrein Steffens zijn gezet, de gemeente heeft het nu definitief gekocht van KWP.

Direct omwonenden worden in vroeg stadium betrokken

Kansrijk blij met plan voor zorgappartementen

Details over het schoon opleveren van het terrein van de voormalige bakkerij Steffens leidden er toe dat het nog even duurde voor de handtekeningen waren gezet. Maar nu is volgens wethouder Alida Renkema de gemeente definitief eigenaar van de hoeklocatie en was dat al van het naastgelegen terrein waarop vroeger de gymzaal stond.
 
Kansrijk Berghuizen kreeg van de gemeente de kans in het voortraject mee te praten over het plan. De input van Kansrijk wordt vanuit wijkperspectief meegenomen in de planvorming. Minstens zo belangrijk is dat omwonenden van de locatie binnenkort een uitnodiging krijgen om eveneens in een vroeg stadium hun zegje te doen.
 
Nadat de planontwikkeling voor circa 28 appartementen met de destijds beoogde ontwikkelaar stagneerde, heeft het College van B en W in de zomer van 2017 besloten hiermee te stoppen. Eigenaar KWP van het terrein Steffens  is toen overgegaan op verkoop en de gemeente heeft hierop aangegeven de grond te willen kopen om tot een gezamenlijke planontwikkeling met het naastgelegen gemeentelijk perceel te kunnen komen. Met KWP is hier zoals gezegd inmiddels overeenstemming over bereikt. Na sloop en sanering zal het perceel naar verwachting omstreeks mei volgend jaar ‘geschikt voor de woonfunctie’ aan de gemeente worden overgedragen.
 
Intussen wordt vanuit de gemeente begonnen voor deze locatie de randvoorwaarden (zowel ruimtelijk als vanuit zorg) op te stellen. De input van Kansrijk is hierbij welkom, en daarnaast wordt dus binnenkort een overleg met direct omwonenden gehouden om ook hun belangen in beeld te hebben. Vervolgens zal de gemeente via een tender marktpartijen uitnodigen op basis van deze randvoorwaarden een plan in te dienen, op een vergelijkbare wijze als met Oldenzaal Centraal deelgebied Stakenbeek is gebeurd. Volgens binnengekomen signalen uit de markt is er veel interesse om hieraan deel te nemen. Hieruit zal het optimale plan geselecteerd worden.
 
Kansrijk blij met plannen
 
Kansrijk Berghuizen juicht de aankoop van het terrein toe en is blij met de planontwikkeling. Veruit het grootste deel van de woningen in onze wijk is niet levensbestendig gebouwd. Daardoor moeten ouderen als ze thuis niet meer kunnen wonen nu nog vaak hun geliefde wijk verlaten. Als er eenmaal zorgappartementen zijn gerealiseerd, is de kans veel groter een goede woon- en zorgplek in de vertrouwde omgeving te krijgen.
Kansrijk Berghuizen heeft de gemeente in het recent gehouden gesprek de volgende aandachtspunten meegegeven:
 
• Voor volkshuisvesting belang te hechten aan het behouden of terughalen van jongeren voor de wijk.
• Voor de Reigerstraat is wonen met zorg een goede keuze, maar dan wel voor ouderen en/of dementerenden, en vooral geen opvang van al dan niet te decentraliseren ‘zwaardere’ functies uit centrumgemeenten.
• Voor de zorgfuncties wordt door Kansrijk aangeraden op zoek te gaan naar bestendige partners (en geen ‘cowboys’).
• Ruimtelijk wordt gedacht aan twee, maximaal drie bouwlagen.
• Oppassen dat appartementen niet te klein worden.
• Bij voorkeur geen grote nieuwe zaalruimte als ontmoetingsruimte voor algemeen gebruik door de wijk toevoegen, omdat dit de andere ontmoetingsfuncties (Leemstee, Mariakerk en Stakenboer) zou kunnen ondermijnen.
• Architectuur: geen gele baksteen zoals in de 70’er jaren veel gebruikt, wel afgestemd op de gemeentelijk monumentale gevel van de vroegere Heilig Hartschool (nu gezondheidscentrum) en de omliggende woningbouw; bij voorkeur rode baksteen. Voorbeeld: wooncomplex van WBO Wonen tussen de Huurnestraat,  Narcissenstraat en Tijgaardenstraat. Aandacht voor verspringende elementen in de gevel.
• Voldoende parkeergelegenheid. Het plan moet voldoen aan het binnenkort door de gemeenteraad vast te stellen paraplubestemmingsplan parkeren met de parkeernota.
 
Het vervolgproces voor de locatie Reigerstraat ziet er in grote lijn als volgt uit:
 
Oktober-november: informeren en consulteren direct omwonenden.
Oktober-november-december: tender (prijsvraag) voor zorgaanbieders en ontwikkelaars voorbereiden door de gemeente.
Januari-februari: tender uitzetten bij marktpartijen.
Maart: selectie realisatoren.
Tweede en derde kwartaal 2019: planuitwerking en contracten met realisatoren.
Vanaf vierde kwartaal 2019: bestemmingsplanprocedure.
Medio 2020: begin bouw. 
Een foto van bovenaf van de toekomstige bouwlocatie, waar eerst gesloopt en gesaneerd moet worden.