Zoek
Zoek

Laatste pand in Stakenbeek aangekocht

Met de aankoop van het pand van het tegelzetbedrijf van Zuid-Berghuizenaar Gerald Velthuis aan de Helmichstraat 35 heeft de gemeente het volledige eigendom gekregen van de gronden doe nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied Stakenbeek fase 2. De onderhandelingen over dit pand en bijbehorende grond hebben geruime tijd geduurd.
Het aan te kopen perceel ligt naast het pand van Kip aan de Helmichstraat in het gebied Oldenzaal Centraal. Voor het gebied tussen de Parallelstraat, Helmichstraat en de Stakenbeek wordt op dit moment een bestemmingsplanherziening voorbereid. Daarbij zal de huidige bedrijvenbestemming worden getransformeerd naar voornamelijk een woonbestemming. Het perceel is groot 381 m² en grenst aan gronden die al eerder zijn aangekocht. 
Met de eigenaar is ambtelijk overeenstemming bereikt over de aankoop op basis van schadeloosstelling overeenkomstig het bepaalde in de Onteigeningswet. De aankoop vindt dan ook mede plaats ter voorkoming van een tijdrovende en kostbare onteigeningsprocedure. 
De aan de eigenaar te betalen schadeloosstelling is overeenkomstig de door een onafhankelijk gecertificeerde deskundige uitgevoerde taxatie.
In het aan te kopen perceel is een bodemverontreiniging geconstateerd. De verontreiniging is niet schadelijk voor de volksgezondheid, waardoor er geen noodzaak en urgentie is voor sanering. De verontreiniging kan bij ongewijzigd gebruik blijven zitten. De verontreiniging moet wel worden gesaneerd door de beoogde herontwikkeling. 
De kosten van de sanering worden geraamd op ca. € 8.000. Gelet op het hiervoor vermelde kunnen deze kosten niet in rekening worden gebracht bij de huidige eigenaar en komen zij voor rekening van de gemeente. 
Vanaf de datum van overdracht tot 1 januari 2022 heeft de huidige eigenaar het voortgezet gebruik. Hiervoor is hij geen vergoeding verschuldigd aan de gemeente. 
De gemeenteraad moet de aankoop formeel nog goedkeuren.