Vlinderhof

In het park vinden we van nature hoogteverschillen. Het gedeelte aan de kant van de Stakenkamplaan ligt duidelijk hoger dan het nattere gedeelte in de zuidoosthoek, waar ooit een beek heeft gelopen. In dit lage gedeelte is de vlinderhof gesitueerd. Door deze laagte ontstaat een beekdalbeleving. Er slingert een te maaien graspad door.  Dit pad is aangelegd op een stabiele en doorlatende onderlaag van menggranulaat, waardoor dit dus gestabiliseerde graspad goed begaanbaar is. Daar waar het graspad het laagste punt doorkruist is voorzien in een eenvoudige brug in de vorm van een houten vlonder. Het betreft hier twee stuks met een dek van inlands eiken, maximaal 50 cm. boven het maaiveld.  Voor de aanleg van de vlinderhof moest een aantal bomen wijken. Bezonning is namelijk erg belangrijk. Hiervoor komt een ecologisch waardevol stukje groen terug met een veel grotere biodiversiteit. De bomen die zijn  blijven staan, zijn mooi ingepast in het geheel. Ze kunnen zich nu beter ontwikkelen en zullen uiteindelijk beter tot hun recht komen.

Het hele beekdal is ingezaaid met een bloemenmengsel met bij- en vlindervriendelijke kruidachtige weidebloemen. Het is de bedoeling dat dit op een mooie manier beleefbaar is vanaf de graspaden. Doordat het om een aanzienlijke oppervlakte gaat, ca. 1.000 m2, kan het geen kwaad als kinderen bij educatieve activiteiten gewoon door de bloemenweide heen lopen. Het beheer dient te worden uitgevoerd in de vorm van hooilandbeheer: een tot twee keer per jaar maaien en één à twee weken later afvoeren. Verspreid door de laagte zijn kleine bosschages aangeplant met inheems struweel. Dit is van belang voor verschillende insecten, vlinders en vogels. Verder zijn bomen geplant, zes winterlindes en zes fruitbomen.  Op enkele plaatsen komen insectenhotels, gemaakt van natuurlijke materialen zoals geschilde palen van duurzaam kastanjehout. De vlinderhof wordt niet omheind, maar ligt in de open ruimte van het park. Door de verlaagde aanleg met een struinpad dat door het beekdal slingert, de natuurlijke beplanting, de bomen en de verspreide bosschages zal de vlinderhof over enige tijd van binnenuit worden ervaren als een hele andere wereld binnen het park. Geduld is nodig voor de hof volledig tot ontwikkeling is gekomen.